4764

آرشیو اطلاعیه‌ها

زمانبدی درخواست تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته
   

درخواست دانشجو

08 /99/05 لغایت 99/05/16

مراکز آموزشی

08 /99/05 لغایت 99/05/20

واحدهای استانی

08 /99/05 لغایت 99/05/24