سامانه جامع آموزش هم آوا

 

تقویم انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400

حذف و اضافه

تاریخ انتخاب واحد

نیمسال ورود

مقطع

1400/06/27

1400/06/20

981

وماقبل

کاردانی

1400/06/28

1400/06/21

981

وماقبل

کارشناسی

1400/06/29

1400/06/22

982

کاردانی و کارشناسی

1400/06/30

1400/06/23

991

کاردانی

1400/06/31

1400/06/24

991

کارشناسی

1400/07/01

1400/06/25

992

کاردانی و کارشناسی

1400/07/02

1400/06/26

تمامی ورودی ها

کاردانی و کارشناسی