سامانه جامع آموزش هم آوا
مقطع نیمسال ورود انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی اول ۹۸-۹۷ و ماقبل ۹۹/۰۶/۰۱ ۹۹/۰۶/۲۹
کارشناسی اول ۹۸-۹۷ و ماقبل ۹۹/۰۶/۰۲ ۹۹/۰۶/۳۰
کاردانی و کارشناسی دوم ۹۸-۹۷ ۹۹/۰۶/۰۴,۰۳ ۹۹/۰۶/۳۱
کاردانی اول ۹۹-۹۸ ۹۹/۰۶/۰۵ ۹۹/۰۷/۰۱
کارشناسی اول ۹۹-۹۸ ۹۹/۰۶/۰۶ ۹۹/۰۷/۰۲
کاردانی و کارشناسی دوم ۹۹-۹۸ ۹۹/۰۶/۱۱,۱۰ ۹۹/۰۷/۰۳