سامانه جامع آموزش هم آوا
زمانبندی انتخاب واحد
نیمسال ورود حذف و اضافه
۹۴۱ و ماقبل ۹۶/۱۱/۳۰
۹۴۲ ۹۶/۱۲/۰۱
۹۵۱ ۹۶/۱۲/۰۲
۹۵۲ ۹۶/۱۲/۰۳
۹۶۱ ۹۶/۱۲/۰۴