سامانه جامع آموزش هم آوا
زمانبندی انتخاب واحد
نیمسال ورود انتخاب واحد حذف و اضافه
952 و ماقبل 97/11/12,11 97/12/04
961 97/11/14,13 97/12/05
962 97/11/16,15 97/12/06
971 97/11/18,17 97/12/07