سامانه جامع آموزش هم آوا
تقویم آموزشی تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته
مرجع بازه زمانی تعیین شده
درخواست دانشجو 98/4/29 تا 98/5/11
مراکز آموزشی 98/4/29 تا 98/5/18
واحدهای استانی 98/4/29 تا 98/5/25
ستاد 98/4/29 تا 98/5/31