سامانه جامع آموزش هم آوا
مقطع نیم سال ورود تاریخ انتخاب واحد
کاردانی 96-97-1 و ماقبل 98/06/20
کارشناسی 96-97-1 و ماقبل 98/06/21
کاردانی و کارشناسی 96-97-2 98/06/23,22
کاردانی 97-98-1 98/06/24
کارشناسی 97-98-1 98/06/25
کاردانی 97-98-2 98/06/26
کارشناسی 97-98-2 98/06/27