قابل توجه پذیرفته‌شدگان کارشناسی و کاردانی ناپیوسته اتباع

پذیرفته‌شدگان محترم اتباع، جهت ثبت‌نام می‌بایست مطابق با تاریخ‌های مندرج در لینک ثبت ‌نام پذیرش مربوط، با در دست داشتن اصل گذرنامه، کارت تردد و تصویر آن به همراه مدارک ثبت‌نام، صرفا به مرکز آموزشی مراجعه نمایید
دفتر سنجش و آزمون